... ...

Formy, tryb, organizację, sposób odbywania i dokumentowania szkolenia zawodowego  podstawowego, zawodowego podoficerskiego, aspiranckiego i oficerskiego oraz sposób oceniania policjanta w trakcie szkoleń – przewiduje projekt rozporządzenia ministra  spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szkoleń zawodowych i doskonalenia  zawodowego w Policji.

 W myśl projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego w Policji szkolenia zawodowe podstawowe, zawodowe podoficerskie, aspiranckie i oficerskie prowadzone będą w systemie stacjonarnym, który polega na realizacji zajęć dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczycieli policyjnych i słuchaczy. Szkolenia będą mogły odbywać się również w systemie elektronicznego kształcenia na odległość.

Komendant Główny Policji będzie mógł skierować policjanta do odbycia szkolenia w trybie indywidualnego toku nauczania, który polega na:

 • udziale w obowiązkowych instruktażach oraz konsultacjach;
 • uzyskiwaniu zaliczeń oraz składaniu egzaminów i egzaminów końcowych określonych w programie szkolenia.

Potrzeby szkoleniowe jednostki Policji, a w KGP – komórki organizacyjnej określi jej przełożony, na podstawie informacji, które dotyczą rodzajów szkoleń, liczby osób, które oczekują na odbycie szkolenia, oraz liczby osób, które są przewidziane do odbycia szkolenia. Słuchacze, którzy odbywają szkolenie w systemie stacjonarnym będą kwaterowani przez jednostkę szkoleniową. Słuchacza, który mieszka w miejscowości, w której znajduje się siedziba jednostki szkoleniowej, albo w miejscowości pobliskiej, kierownik tej jednostki, na pisemny raport słuchacza i w porozumieniu z jego przełożonym będzie mógł zwolnić z obowiązku zakwaterowania w tej jednostce, jeżeli nie to zakłóci przebiegu szkolenia i  realizacji procesu dydaktycznego oraz nie ograniczy mu udziału w zajęciach przewidzianych programem szkolenia.

W sytuacjach szczególnych, które wynikają z potrzeby ochrony bezpieczeństwa osób, utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub innych zagrożeń Komendant Główny Policji będzie mógł zawiesić szkolenia dla wszystkich lub niektórych słuchaczy.

Dokumentowanie szkoleń przez jednostki szkoleniowe będzie polegało na prowadzeniu:

 • imiennych wykazów słuchaczy;
 • rozkazów o włączeniu do stanu słuchaczy szkolenia oraz wyłączeniu ze stanu słuchaczy szkolenia;
 • planów zajęć;
 • dzienników szkoleń;
 • protokołów zaliczeń komisyjnych, egzaminów, egzaminów poprawkowych i egzaminów komisyjnych oraz egzaminów końcowych, egzaminów końcowych poprawkowych i egzaminów końcowych komisyjnych, a także dokumentacji, na podstawie której zostały one sporządzone;
 • wykazów ocen, które uzyskuje słuchacz z egzaminu z zakresu podstaw przyznawania broni palnej, wyszkolenia strzeleckiego, zaliczeń, z zakresu wyszkolenia strzeleckiego;
 • rejestrów wydanych dokumentów, które potwierdzają ukończenie szkolenia.

Kierownik jednostki szkoleniowej albo osoba przez niego upoważniona, po zakończeniu szkolenia będzie przesyłać dokumentację przełożonemu policjanta.

Jeżeli liczba policjantów, którzy oczekują na szkolenie będzie większa od limitu miejsc przewidzianych na dane szkolenie, kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach szkolenia określi dla poszczególnych jednostek Policji limity miejsc proporcjonalnie do zgłoszonych przez nie potrzeb szkoleniowych.

Włączenie policjantów do stanu słuchaczy szkolenia nastąpi w formie rozkazu wydanego przez Komendanta-Rektora Akademii, komendanta szkoły policyjnej albo komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji właściwego dla ośrodka szkolenia Policji.

Słuchacza będzie obowiązywał rozkład dnia oraz regulamin pobytu w jednostce szkoleniowej ustalony przez kierownika jednostki szkoleniowej. W trakcie szkolenia policjant będzie podlegał ocenie, która obejmie przyswojenie wiedzy i opanowanie umiejętności, określonych w programie szkolenia. Stopień przyswojenia wiedzy i opanowania umiejętności będzie sprawdzany przez oceny bieżące oraz okresowe.

Ocenianie okresowe będzie następowało po zakończeniu części szkolenia, która będzie określona w programie szkolenia i odbędzie się w formie zaliczenia lub egzaminu. Słuchacz zostanie dopuszczony do zaliczenia, zaliczenia poprawkowego lub komisyjnego oraz egzaminu, egzaminu poprawkowego lub komisyjnego po uzyskaniu pozytywnych ocen bieżących. W przypadku ich niepoprawienia słuchaczowi będzie wystawiana negatywna ocena okresowa.

W przypadku uzyskania negatywnej oceny z zaliczenia słuchacz będzie miał prawo przystąpić do zaliczenia poprawkowego. Zaliczenie poprawkowe będzie przeprowadzone w terminie od 2 do 7 dni roboczych od dnia uzyskania oceny negatywnej. Słuchacz, który otrzymał ocenę negatywną z zaliczenia poprawkowego będzie mógł nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zaliczenia złożyć do kierownika jednostki szkoleniowej raport o dopuszczenie do zaliczenia komisyjnego. W składzie zaliczenia komisyjnego nie będą mogli brać udziału policjanci, biorący udział w komisjach, które przeprowadzały zaliczenie lub zaliczenie poprawkowe.

W przypadku uzyskania negatywnej oceny z egzaminu słuchacz będzie miał prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego, który zostanie przeprowadzony w terminie od 2 do 7 dni roboczych od daty egzaminu. Słuchacz, który otrzymał ocenę negatywną z egzaminu poprawkowego będzie mógł nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu egzaminu złożyć do kierownika jednostki szkoleniowej raport o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego.

Egzamin końcowy będzie przeprowadzany w formie testu wiedzy, który obejmie treści wynikające z programu szkolenia.

Test wiedzy w przypadku szkolenia:

 • szkolenia zawodowego podstawowego – składać się będzie z 80 pytań testowych, które będą punktowane w skali 0‑1 punktu za pytanie i  będzie trwać 90 minut, a warunkiem jego zaliczenia będzie uzyskanie co najmniej 56 punktów;
 • szkolenia zawodowego podoficerskiego i szkolenia zawodowego aspiranckiego – składać się będzie z 40 pytań testowych punktowanych w skali 0‑1 punktu za pytanie i będzie trwać 50 minut, a warunkiem jego zaliczenia będzie uzyskanie co najmniej 28 punktów;
 • szkolenia zawodowego oficerskiego – składać się będzie z  60 pytań testowych punktowanych w skali 0‑1 punktu za pytanie i będzie trwać 70 minut, a warunkiem jego zaliczenia będzie uzyskanie co najmniej 42 punktów.

W przypadku uzyskania oceny negatywnej z egzaminu końcowego słuchacz będzie miał prawo przystąpić do egzaminu końcowego poprawkowego w terminie od 14 do 30 dni roboczych od daty egzaminu końcowego. Policjant, który uzyskał ocenę negatywną z egzaminu końcowego poprawkowego będzie mógł, w terminie do 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu końcowego poprawkowego, za pośrednictwem przełożonego, złożyć do kierownika jednostki szkoleniowej raport o dopuszczenie go do egzaminu końcowego komisyjnego.

Ukończenie szkolenia zostanie udokumentowane świadectwem, które będzie zawierać ogólny wynik nauki oraz ocenę z egzaminu końcowego.

Centralne doskonalenie zawodowe będzie prowadzone w formie:

 • kursów specjalistycznych;
 • innych niż kursy specjalistyczne przedsięwzięć.

Doskonalenie zawodowe lokalne będzie prowadzone zgodnie z ustalonymi przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji albo jej komórki organizacyjnej potrzebami w tym zakresie.

Doskonalenie zawodowe lokalne będzie prowadzone w siedzibie Policji lub poza jej siedzibą, jako:

 • zajęcia prowadzone w celu utrzymania, a  gdy jest to niezbędne – podnoszenia sprawności fizycznej oraz umiejętności posługiwania się bronią palną przez policjantów;
 • instruktaż albo zajęcia, prowadzone w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań i czynności służbowych.

Doskonalenie zawodowe zewnętrzne będzie prowadzone po ustaleniu potrzeb, których zaspokojenie nie jest możliwe w ramach doskonalenia zawodowego centralnego lub doskonalenia zawodowego lokalnego.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Aneta Mościcka

Zdjęcie: KWP w Katowicach