... ...

Zbliżają się  terminy naboru w uczelniach  wojskowych na 5-letnie studia stacjonarne.  W tym roku,  cztery akademie z resortu  obrony narodowej przygotowały 2483 miejsc, czyli o 22 proc. więcej  niż w 2023 r. Kandydaci powinni  zapoznać się z zarządzeniem nr 3  szefa MON o warunkach i trybie rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025.   

Największy przyrost miejsc przewidziano w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu (wzrost o połowę  -  do 890, nie licząc kandydatów na lekarzy, którzy rekrutację przejdą w AWL ale studiować będą na kierunku lekarskim w Kolegium Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).

Indeksy  w AWL we Wrocławiu będą  do zdobycia przede wszystkim na kierunku dowodzenie – 747 ( 460  w 2023 r.). Ponadto nieco więcej miejsc niż w ubiegłym roku zarezerwowano na inżynierii bezpieczeństwa – 106 (90), a także na  logistyce – 32. Dochodzi  jeszcze  informatyka  - 5 (15).

Niedawno podczas  posiedzenia  sejmowej  Komisji  Obrony Narodowej, wicepremier  i szef  MON  Władysław  Kosiniak Kamysz  ujawnił posłom, że są duże  problemy  z zakwaterowaniem  podchorążych, którzy  są  lokowani po całym Wrocławiu.   Za  szybkim wzrostem  potrzeb  kadrowych Sił  Zbrojnych RP  nie nadąża  infrastruktura.  Problem polega na tym, że nowi  oficerowie z  tegorocznego naboru  zasilą wojskowe  jednostki  dopiero w 2029 r. 

623 tys. zł to koszt  wykształcenia oficera, w tym połowa  to uposażenie

Niezależnie od dyskusji  nad przyszłością szkolnictwa wojskowego, obecne potrzeby zostały skrojone  pod  300-tysięczną  armię.  Do tej pory nowe kierownictwo  resortu ON nie ustaliło jaka ma być docelowa  liczebność  armii.  Tym bardziej, że  problemy demograficzne  utrudnią  budowę  silnej armii. Coraz mniej jest osób, które byłyby w stanie służyć wojsku, o czym świadczą dane z kwalifikacji  wojskowej  oraz rosnąca  konkurencja  na rynku cywilnym. 

W tym roku  zachętą dla kandydatów do wojskowej  uczelni są  wysokie  podwyżki.  Jeśli ochotnik po  egzaminach wstępnych zostanie podchorążym  i na I roku będzie studiował w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, to otrzyma najniższe  uposażenie szeregowego zawodowego, czyli  6 tys. zł  na rękę (do ukończenia 26 roku życia)  minus  9 proc. odliczenia na ubezpieczenie zdrowotne plus  bezpłatne zakwaterowanie  i wyżywienie.  Po I  roku  i zdaniu  egzaminów będzie żołnierzem zawodowym. Po pięciu latach  można będzie teoretycznie  odłożyć ok. 330 tysięcy zł, nie licząc  podwyżek. Z wyliczeń  resortu  ON przy projekcie rozporządzenia MON o tegorocznych  limitach na  uczelnie  wojskowe wynika, że koszt wykształcenia jednego  oficera na 5-letnich studiach oszacowano na 623 tysiąca zł.

Formalne wymagania

O przyjęcie na studia wojskowe może ubiegać się osoba, która: 

 • jest niekarana sądownie; 
 • posiada obywatelstwo polskie; 
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej; 
 • ma ukończone co najmniej osiemnaście lat, w dniu powołania do służby kandydackiej; 
 • posiada dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia - świadectwo dojrzałości; 
 • przedstawi pisemną zgodę na przeprowadzenie wobec niej postępowania sprawdzającego – ochrona informacji niejawnych. 

Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku  MON zarządzeniem,  osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia w charakterze kandydata do zawodowej służby wojskowej:  

 • powinna wypełnić elektronicznie deklarację wyboru uczelni wojskowej dostępną na stronie Portalu Rekrutacyjnego WP, wskazując uczelnię wojskową pierwszego wyboru;
 • po otrzymaniu informacji o wydaniu orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej uzupełnia, na stronie IRK wybranej uczelni wojskowej, dane wymagane w dalszym procesie rekrutacji.

Dzień  Otwarty w LAW

Najszybciej  zakończy się  nabór  do Lotniczej  Akademii Wojskowej (do 30 kwietnia br.). Dęblińska uczelnia 29 lutego  planuje przeprowadzenie  Dnia Otwartego. Dla uczestników przygotowano wyselekcjonowany program zwiedzania. Wśród atrakcji znajdą się m.in.: symulatory lotów m.in. DA-40/42, SW4 „Puszczyk”, urządzenie treningowe do nauki katapultowania oraz symulator skoków spadochronowych. Odwiedzający będą mogli również obejrzeć flotę powietrzną "Szkoły Orląt".

LAW przygotowała 350 miejsc, o jedną trzecią  więcej niż  w 2023 r., z podziałem na następujące specjalności:

 • Pilot samolotu bojowego naddźwiękowego - 30 miejsc,
 • Pilot samolotu transportowego wielosilnikowego – 33 miejsca,
 • Pilot śmigłowca – 50 miejsc,
 • Pilot-operator bezzałogowych statków powietrznych  – 35 miejsc,
 • Nawigator naprowadzania – 14 miejsc,
 • Nawigator statku powietrznego – 25 miejsc
 • Wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa – 10 miejsc
 • Identyfikacja bojowa – 6 miejsc
 • Ruch lotniczy – 20 miejsc
 • Radiotechniczna – 25 miejsc
 • Przeciwlotnicze zestawy rakietowe – 27 miejsc
 • Ogólnologistyczna – 60 miejsc
 • Planowanie i organizacja transportu lotniczego – 15 miejsc.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami po rejestracji w Portalu Rekrutacyjnym WP, kandydat otrzyma wystawione przez WCR w Puławach skierowanie na badanie psychologiczne.

Po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia Wojskowej Pracowni Psychologicznej kandydat zostanie skierowany do Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej, znajdującej się w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. Czas bezpłatnych badań dla kandydatów na kierunki lotne wynosi do 5 dni, natomiast na kierunki naziemne do 3 dni.

Kandydaci, którzy uzyskali wymagane orzeczenie do szkolenia w specjalnościach pilotażowych kierowani będą na szkolenie sprawdzające predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów na urządzeniu symulacji  lotu. Szkolenia  odbędą  się od marca br.

  Postępowanie rekrutacyjne do LAW odbędzie się  od 8 do 26 lipca 2024 r. Podobnie jak we innych  uczelniach obejmuje ono:

 • egzamin ze sprawności fizycznej,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • egzamin z języka angielskiego (tylko dla osób, które nie zdawały języka angielskiego na maturze).

W WAT priorytetem elektronika i telekomunikacja

Najwięcej miejsc przewidziano dla Wojskowej Akademii Technicznej ( 1068 wobec 1018  w 2023 r.).  Maturzyści zainteresowani studiami wojskowymi  na WAT  będą mieli do wyboru w 2024 r. następujące kierunki:

 • budownictwo – 53 (52 miejsca w 2023 r.),
 • chemia – 23 (31),
 • elektronika i telekomunikacja – 258 (166),
 • technologia elektroniczne i telekomunikacyjne – 64,
 • geodezja i kartografia – 83 (63),
 • informatyka – 72 (84),
 • inżynieria bezpieczeństwa – 36 (30),
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo – 50 (88),
 • logistykę –  57 (122),
 • logistyka ekonomiczna – 15 (12),
 • lotnictwo i kosmonautyka – 152 (120),
 • mechanika i budowa maszyn – 53 (104),
 • mechatronika – 152 (146).

Rejestrację na jednolite studia magisterskie w charakterze kandydata na oficera WAT prowadzi  od 1 marca do 14 czerwca 2024 r. , zaś w dniach 15-19 lipca oraz 22-26 lipca – w zależności od kierunku – będzie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne. Powołania do służby wojskowej są przewidywane w dniach  29 i 30 sierpnia 2024 r.

Z kolei Akademia Marynarki Wojennej wręczy  w 2024 r.  175 indeksów, czyli  tyle samo co w tym roku. Najwięcej młodych osób rozpocznie naukę na nawigacji 65(55) oraz na mechanice i budowie maszyn (35).  Ponadto 25 miejsc czeka na logistyce,  20 na mechatronice, 17 na informatyce, a 13  na systemach informatycznych w bezpieczeństwie

Szczegóły  dotyczące  egzaminów wstępnych na uczelnie wojskowe oraz  punktacja  znajdują się zarządzaniu nr 3 MON z 6 lutego 2024 r.   R.Ch.

Link  do rozporządzenia  MON

Zdjęcie: Emilia Cuch (LAW)