... ...

W poniedziałek, 12 lutego  weszła w życie decyzja budżetowa na rok 2024 r. ministra obrony narodowej, z mocą obowiązującą  od 1 stycznia. Jest to kluczowy plan finansowy dla jednostek i instytucji wojskowych  w resorcie ON.

W decyzji nr 6 szefa MON z 9 lutego br. ustalono  wydatki  budżetu ON na kwotę 117 mld 519,821 mln zł, co stanowi 3 proc. PKB, przy planowanym wzroście dochodu narodowego o 3 proc. i planowanej średniorocznej inflacji  - 6,6 proc. W stosunku do 2023 r. ( 97,445 mld zł).   to wzrost o 16,3 proc. Prawie  58 proc.  tego przyrostu zostanie przeznaczone na wydatki majątkowe, czyli  zakupy sprzętu i uzbrojenia, inwestycje  budowlane  oraz prace  badawczo-rozwojowe. Pozostała część pozwoli na zwiększenie wydatków na: uposażenia, wynagrodzenia i inne płatności dla żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych wojska

Łączne wydatki obronne Polski mogą wynieść nawet 158 mld zł ( ok. 4 proc. PKB), czyli mają być niemal o 40 mld zł wyższe niż środki budżetowe.  Te dodatkowe środki  pochodzą z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i mają  być przeznaczone m.in. na zakupy sprzętu wojskowego i uzbrojenia we współpracy z Republiką Korei. Chodzi m.in. o czołgi podstawowe K2/K2PL, haubice K9A1/K9PL, wyrzutnie K239 Chunmoo/Homar-K oraz lekkie samoloty bojowe FA-50/FA-50PL. Sam  budżet Agencji  Uzbrojenia   wyniesie w 2024 r. ok.  34  mld zł

Limity  etatów nie do przekroczenia

  W 2024 roku założono średnioroczny  limit  stanów żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy  w obronie narodowej w części 29  budżetu na poziomie  nie wyższym niż 135 463 (w 2023 r.  ten limit wynosił 125 651 żołnierzy), w tym w urzędach centralnych  -  868 (898). Założono też, że liczebność Wojsk Lądowych będzie  nie wyższa  niż 62 886 (59 106), w Siłach Powietrznych – 19 826 (18 697), w zabezpieczeniu wojsk – 17 101 (15 003), Marynarce Wojennej – 8002 (7543),  Wojskach Obrony Terytorialnej – 5500 (4860, ale dotyczy to tylko  żołnierzy zawodowych, Żandarmerii  Wojskowej – 3762 (3540), Wojskach Specjalnych – 4082 (3841), w cybebezpieczeństwie i wsparciu kryptologicznym – 2514 (2306), dowodzeniu  i kierowaniu  SZ RP – 1541 (1451), a duszpasterstwie wojskowym –  176 (168). 

W 2024 roku Siły Zbrojne RP mają osiągnąć liczebność ponad 215 tys. żołnierzy w czynnej służbie, w tym: 133,5 tys. żołnierzy zawodowych (obecnie, wg. stanu na dzień 7 lutego 2024 roku jest ich 131 887), ponad 6,9 tys. żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia, ponad 47 tys. żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW), ponad 30 tys. w Dobrowolnej Zasadniczej Służbie Wojskowej (DZSW) i 4 tys. kształcących się do DZSW, a także aktywna rezerwa.

 W  tegorocznej decyzji budżetowej po raz drugi z rządu nie podano  ilu żołnierzy  zawodowych odejdzie z wojska w tym roku. Z danych  MON  wynika, ze w 2023 r. z  mundurem  pożegnało  się  9 168 żołnierzy  zawodowych  wobec 8 988 w  2022 r.  Tylko w styczniu br. szeregi wojska  opuściło 4 565   osób. 

Podwyżki  uposażeń  i nagrody dla żołnierzy

W tym roku decyzja  budżetowa  została podpisana 9 lutego, czyli dwa dni  po tym kiedy  opublikowano na stronie Rządowego Centrum  Legislacyjne  projekt  rozporządzenia MON o uposażeniu zasadniczym  żołnierzy  zawodowych.  Do tej pory  zapowiedź  podwyżek  ogłaszano  wiele  dni po tej  decyzji. W tym projekcie zaproponowano podwyższenie stawek uposażeń zasadniczych w poszczególnych grupach uposażenia zasadniczego średnio od około 15,2 proc. do około 25,4 proc.  W rezultacie od 1 stycznia  br. uposażenie zasadnicze żołnierzy  zawodowych  zwiększy się  - po wejściu w życie tych regulacji  -  od 1040 zł   ( w przypadku szeregowego  zawodowego) do 2750  zł w stosunku do uposażeń zasadniczych obowiązujących od 1 marca 2023 r. (stawki uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach uposażenia zaokrąglono  do 100 zł).  Podwyżka z  wyrównaniem  od  początku roku  powinna nastąpić  na początku  marca.

W tegorocznej decyzji  budżetowej po raz pierwszy nie podano ile m.in. wyniesie fundusz z nagród i zapomóg dla kadry zawodowej.  W § 7  powołano się na §  2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia  MON z 15 maja 2023 r. w sprawie funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1034), ale bez  konkretów. Być  może  dlatego, że  do tej pory  wielkości  początkowe różniły się kilkakrotnie z  początkowymi.  W ubiegłym roku na fundusz nagród i zapomóg  dla żołnierzy zawodowych  przewidziano  103,9 mln zł, w tym na nagrody 83,1  mln zł.   W  lipcu  szef resortu  ON podwyższył  tę kwotę  do 134,6  mln zł, a w listopadzie ubiegłego roku na premie jednorazowe dla kadry  zawodowej zaplanowano  wydać 258 mln 429  tys. 

 Skorzystają  także emeryci  wojskowi

Na świadczenia pieniężne z tytułu  zaopatrzenia emerytalnego byłych żołnierzy  zawodowych i ich  rodzin przeznaczono  11 mld 159 mln zł ( w 2023 r. 9 mld 542 mln zł).  W decyzji  budżetowej  dokładnie ustalono, które i ile  otrzymają  wojskowe  biura emerytalne. Te środki uwzględniają waloryzację emerytur wojskowych  wskaźnikiem  12,12 proc.  Nie  jest wykluczona  druga waloryzacja, jeśli  inflacja w pierwszym półroczu danego roku przekroczy  5 proc.   Na osłodę, emeryci  otrzymają  także „trzynastki” w kwietniu w wysokości minimalnej emerytury (1780,95 zł brutto). a także „czternastkę”, ale  z tej  możliwości jak w przypadku „13” nie  skorzystają  prawdopodobnie wszyscy emeryci  mundurowi.  Wysokość  ustala  Rada  Ministrów a kwota powinna  być podana do końca października.  W latach 2021-2022  „czternastka” była wypłacana  na poziomie minimalnej  emerytury w państwie  (obecnie to 1780 zł 96 gr brutto)  dla wszystkich,  których  świadczenie  nie przekracza 2900 złObecnie w rządzie  trwa  spór, czy powinna być ona wypłacana każdemu niezależnie od dochodu czy tylko najbiedniejszym. I podstawowe pytanie: ile dodatkowe świadczenie powinno wynosić? Czy też  wobec "czternastki”  będzie wprowadzony jak w latach poprzednich mechanizm złotówka za złotówkę.

Interesujące  mierniki

W  trakcie  posiedzenie  sejmowej  Komisji  Obrony Narodowej  wicepremier,  szef  MON Władysław Kosiniak Kamysz zwrócił uwagę, że w trakcie pracy nad przyszłorocznym budżetem państwa  rząd  Mateusza Morawieckiego zawyżył  mierniki celów w planie działań Ministerstwa Obrony Narodowej na 2024 rok już po wyborach parlamentarnych.   Na przykład   miernik aprobaty społecznej dla wojska w  2023 r. wyniósł 60 proc. a w 2024 r. – 80 proc. To  by świadczyło, że   po zmianie władzy zakładano, że radykalnie  zwiększy  się aprobata  społeczna  dla nowego kierownictwa  MON.  

 W tegorocznej decyzji budżetowej zostało  ujawnionych  wiele  innych mierników m.in.  z zakresu kadr oraz modernizacji  sił zbrojnych. Na przykład docelowe  ukompletowanie żołnierzy WOT do ogólnej  liczby  stanowisk  na koniec 2024 r. oszacowano  na ok. 80 proc. Średnioroczna liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych   wyniesie  1738  osób, a liczbę stanowisk w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa  oszacowano na 1352 sztuki.  Natomiast wskaźnik nadanych przydziałów mobilizacyjnych dla żołnierzy  aktywnej  rezerwy do liczby stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy AR na koniec roku  ma być  na poziomie 30 proc.

Stopień zapewnienia przetrwania i ochrony wojsk  oceniono na poziomie 79 proc. a  zabezpieczenia inżynieryjnego na  65 proc. Z kolei wskaźnik zinformatyzowania resortu obrony narodowej  na koniec  tego roku ustalono na 79 proc. Ilość środków rozpoznania ogólnowojskowego nowej generacji do ogólnej liczby tego sprzętu  na koniec  tego roku ustalono na poziomie 28,18 proc., a ukompletowanie środków rozpoznania obrazowego  - 25,07 proc. Na bardzo niskim poziomie przyjęto „przyrost wskaźnika potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia środków napadu powietrznego przeciwnika oraz zdolności do osłony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej wojsk i obiektów infrastruktury krytycznej”   (6,2 proc.).  Natomiast wskaźnik sprawności wdrażania działań naprawczych w resorcie obrony narodowej ustalono  na poziomie  ok. 20 proc.  R.Ch

 

                                  ***

 

Wybrane wydatki na  obronność  państwa, uszczegółowione w decyzji  budżetowej nr 6 szefa  MON ( w tys. zł) :

 

 

 • Siły Powietrzne - 3 409 694
 • Marynarka Wojenna - 1 211 666
 • Centralne wsparcie 13 46 496
 • Wojska Obrony Terytorialnej 1 586 901
 • Żandarmeria Wojskowa - 588 025 40
 • Duszpasterstwa Wojskowe - 38 548
 • Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne - 1 806 684
 • Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP - 1 017 303  
 • Wojskowe Misje Pokojowe - 402 408   
 • Służba Wywiadu Wojskowego - 349 140
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego - 590 119
 • Wojska Specjalne - 749 750
 • Zabezpieczenie wojsk - 15 596 413
 • Agencja Mienia Wojskowego - 2 876 090
 • Działalność badawczo-rozwojowa - 1 014 880