... ...

W sobotę 13 kwietnia 2024 roku w sali widowiskowej  PIT-RADWAR SA  w Warszawie odbyła się  uroczystość 31-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

W uroczystości wzięli udział m.in.: były premier senator Waldemar Pawlak, przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP oraz Janusz Onyszkiewicz i gen. broni Edward Gruszka, doradcy wicepremiera i szefa MON, działacze związków zawodowych współpracujących z Polskim Lobby Przemysłowym, prezesi przedsiębiorstw i firm, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz dziennikarze.

Gości powitali koordynator PLP prof. dr hab. Paweł Soroka, który omówił dokonania PLP w roku 2023 i na początku 2024 roku. Ponadto odczytał listy gratulacyjne skierowane do uczestników uroczystości 31-lecia PLP przez wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego i wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysław Kosiniaka-Kamysza. Z kolei Jerzy Miłosz,  przedstawiciel władz PIT-RADWAR SA zaprezentował w postaci prezentacji działalność i dokonania tego przedsiębiorstwa, zaś prof dr hab. Paweł Soroka

Następnie rozpoczęła się najważniejsza część uroczystych obchodów 31-lecia PLP, którą było wręczenie po raz dwunasty wyróżnień honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Decyzją z 29 lutego 2024 roku, powołana przez władze PLP Kapituła Honorowego Wyróżnienia, w oparciu o takie kryteria jak: całokształt dorobku zawodowego, znaczące dokonania w działalności przemysłowo – gospodarczej oraz osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej, oraz ich znaczenia dla społeczeństwa i gospodarki narodowej.

Wyróżnienia PLP  przyznano następującym osobom:

 • bryg. w st. spocz. Ryszardowi Dębskiemu, który w trakcie długoletniej zawodowej służby wojskowej w jednostkach lotniczych zajmował się obsługą i eksploatacją samolotów i śmigłowców bojowych, pełniącemu w latach 1997 - 2002 roku obowiązki Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych, a następnie Szefa Logistyki Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, współpracującego aktywnie z polskim przemysłem lotniczym. Zasłużonego w przygotowanie  infrastruktury i specjalistów do przyjęcia  i eksploatacji samolotów F-16. Jego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo  Polskich Inżynierów Lotnictwa.
 • Stanisławowi Janasowi - zasłużonemu  działaczowi  związkowemu wywodzącemu  się z przemysłu lotniczego., który przez wiele lat był przewodniczącym Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Federacji Związków Zawodowych „Przemysł Specjalny, posłowi na Sejm RP kilku kadencji, w którym pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej,  .zaangażowanemu w umocnienie  i restrukturyzację polskiego przemysłu obronnego oraz  odbudowę polskiego przemysłu lotniczego. Jego kandydaturę zgłosił inż. Zygmunt Dębiński -  członek gremium koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego.
 • Dr inż. Wiesławowi Krzymieniowi – w latach 1979-2023 pracownikowi naukowemu Instytutu Lotnictwa, w którym przez wiele lat prowadził badania rezonansowe oraz sztywności i wytrzymałości prototypów konstrukcji samolotów, szybowców i śmigłowców powstałych w Polskich Zakładach Lotniczych, autorowi  ponad 40 artykułów z zakresu budowy konstrukcji lotniczych. Jest on także współorganizatorem wielu edycji Warszawskich Dni Techniki. Jego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Kubryńskiemu - związanemu z Politechniką Warszawską konstruktorowi lotniczemu o wielkim dorobku, będącemu autorem projektów aerodynamicznych kilkunastu samolotów i szybowców oraz modyfikacji istniejących konstrukcji lotniczych, projektantowi śmigieł, a także twórcy szeregu  programów wspomagających projektowanie aerodynamiczne. Jego kandydaturę zgłosił  prof. dr hab. Paweł Soroka – członek gremium koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego.
 • Pośmiertnie inż. Zdzisławowi Malickiemu - w latach 1965-1982 dyrektorowi  naczelnemu Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola, pod którego przewodnictwem Huta  osiągnęła  najwyższy poziom rozwoju. Dzięki jego staraniom w Hucie Stalowa Wola  zaczęto wykorzystywać zachodnie licencje do produkcji maszyn budowlanych i powołano Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, który zajmuje się rozwojem konstrukcji i projektowaniem  nowych wyrobów. Jako poseł zasiadał on w komisjach sejmowych  dotyczących gospodarki. Jego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
 • Romanowi Mizernemu - prezesowi Spółki Akcyjnej  HOLDING-ZREMB Gorzów, która pod jego kierownictwem swoje działania opiera o bardzo wysoki poziom techniczny oraz wysoką jakość produktów i usług, której 70-80 procent całej produkcji stanowi eksport. Kierowany przez niego holding prowadzi szeroką działalność społeczną utrzymując bardzo dobre relacje z otoczeniem, wspomagając i sponsorując  przedszkola, szkoły, uczelnie, kluby sportowe i ośrodki kultury. Jego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
 • Dr. Piotrowi Ostrowskiemu - przewodniczącemu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i wiceprzewodniczącemu Rady Dialogu Społecznego, od wielu lat aktywnie działającemu  na rzecz rozwoju  polskiego przemysłu i promowania polskich przedsiębiorstw za granicą, umiejętnie łączącemu  w dialogu społecznym interesy pracowników i pracodawców. Jego kandydaturę zgłosił Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.
 • Dr inż. Krzysztofowi Pawińskiemu – znakomitemu menadżerowi, współzałożycielowi i współwłaścicielowi , a od 1990 roku  prezesowi  Zarządu  Maspex – największej prywatnej firmy w branży spożywczej w Polsce oraz jednej z największych w Europie Środkowo-Wschodniej, której produkty  trafiają do 70 krajów na całym świecie. Jego kandydaturę zgłosiła Hanna Kielich - Rainka – Redaktor naczelna  czasopisma FENOMEN POLSKA.
 • Tomaszowi Rutkowskiemu - zastępcy dyrektora Oddziału Gdańskiego PIT-RADWAR S.A., który wniósł duży wkład w opracowanie nowoczesnych rozwiązań systemów radiolokacyjnych produkowanych przez polski przemysł obronny, przyczyniając  się do postępu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.  W latach 2002-2006 aktywnie uczestniczył on w pracach grup roboczych NATO RTO SET Panel, których celem jest rozwój współpracy i wymiany informacji naukowo-technicznej miedzy placówkami badawczo-rozwojowymi krajów członkowskich NATO, realizującymi projekty na rzecz obronności.  Jego kandydaturę zgłosiło Koło Zakładowe SIMP przy PIT-RADWAR S.A.
 • Dr inż. Marcinowi Szenderowi - założycielowi i prezesowi  MSP InnTech sp. z o.o., pionierskiej i wiodącej firmy w Polsce  w branży latających systemów bezzałogowych, który aktywnie uczestniczył w  projektowaniu i produkcji kilkudziesięciu  bezzałogowych statków powietrznych dla  przemysłu obronnego, lotniczego i energetycznego, a także w wyprodukowaniu - wspólnie z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych - celów powietrznych dla Sił Zbrojnych RP.   Jego kandydaturę zgłosiła dr Katarzyna Rawska – członek gremium koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego.
 • Marcinowi Wiśniewskiemu - prezesowi Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., w którym jest zatrudniony od 2001 roku, przez wiele lat kierującemu w nim obszarem  badań i rozwoju, autorowi i współtwórcy nowych technologii i rozwiązań systemowych wykorzystywanych w zakresie  bezpieczeństwa morskiego państwa, w tym zwłaszcza  Systemu zarządzania walką SCOT-M. Jego kandydaturę zgłosiła Rada Rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej i Handlowej.
 • Łukaszowi Zbrzeżnemu – dyrektorowi  Biura Systemów Uzbrojenia PIT-Radwar S.A., autorowi i współautorowi  wielu specjalistycznych konstrukcji z dziedziny systemów uzbrojenia, w tym układów automatycznego śledzenia obiektów przy pomocy optoelektronicznych głowic. Pod jego kierunkiem zostały opracowane i wdrożone do produkcji seryjnej oraz przekazane do eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP polskie systemy obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu. Jego kandydaturę zgłosiło Koło Zakładowe SIMP przy PIT-RADWAR S.A.
 • Płk dr hab. inż. Mariuszowi Zieji - profesorowi Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych i kierownikowi w tym instytucie Zakładu Informatycznego Wsparcia Logistyki, wykładowcy na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej, zajmującemu się zagadnieniami eksploatacji wojskowych statków powietrznych, który opracował oraz wdrożył w lotnictwie Sił Zbrojnych RP systemy informatyczne wspierające zarządzanie bezpieczeństwem i eksploatację wojskowych statków powietrznych. Aktywnie uczestniczy on w międzynarodowej działalności naukowej i w zespołach eksperckich NATO. Jego kandydaturę zgłosił  dr hab. inż. Ryszard Szczepanik - przewodniczący Kapituły Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”.

W dalszej części  uroczystości o charakterze seminaryjnym wystąpili: 

 • Łukasz Zbrzeżny, który przedstawił program obrony powietrznej NAREW
 • dr hab. inż. Ryszard Szczepanik – omówił potrzebę odbudowy polskiego przemysłu lotniczego
 • Sylwester Pietrzak – zaprezentował stan realizacji programu budowy wielozadaniowych fregat „MIECZNIK”.

Ponadto w trakcie uroczystości odbyła się promocja najnowszego rocznika Polskiego Lobby Przemysłowego zawierającego materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2023 i początku 2024 roku. W drugiej części uroczystości odbyło  się spotkanie towarzyskie  połączone z poczęstunkiem i  wymianą poglądów. PS

Zdjęcia: PLP