... ...

Zasadniczą  służbę wojskową rozpocząłem w  2002-2003, a później do 2007 r. odbywałem nadterminową zasadniczą służbę wojskową, a w latach  2007-2014 zawodową służbę wojskową. Po wprowadzeniu przepisu o 12 letniej służbie szeregowych zwolniono mnie po upływie właśnie tych 12 lat slużby. Podczas odbywania służby zawodowej otrzymałem całe umundurowanie wyjściowe i otrzymywałem pełną mundurowkę.

 Powróciłem do zawodowej slużby wojskowej we wrześniu 2023 roku na starych zasadach.  Czy przysługuje mi  mundurówka?  Nadmienię że byłem wcześniej w Wojskach Lądowych a teraz jestem w Siłach  Powietrznych,  czyli  noszę  inne już  mundury?   

st. szer. Michał R.


Od redakcji.  Jak  wynika z  odpowiedzi  udzielonej  przez  ppłk Marka  Chmiela, rzecznika prasowego  Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych  szeregowemu zawodowemu powyżej sześćdziesięciu miesięcy zawodowej służby wojskowej wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze (tzw. „mundurówka”) w wysokości określonej w załączniku nr 1 do tego  rozporządzenia w sprawie równoważników pieniężnych.

W opisanym przypadku żołnierza wyposaża się w naturze w pierwszą należność przedmiotów typu galowego oraz wyjściowego (umundurowanie Sił Powietrznych) – lub w przypadku braku poszczególnych przedmiotów w zasobach Sił Zbrojnych RP wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za niewydane przedmioty z przeznaczeniem na ich zakup w:

  • podmiotach gospodarczych (placówkach handlowych, zakładach produkcyjnych i usługowych),
  • magazynach mundurowych oddziałów gospodarczych (w przypadku zrealizowania w międzyczasie dostaw przedmiotów w ramach zakupów).

Organem właściwym w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie jest dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje.

                      ***

Warunki oraz normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych, zasady wypłaty równoważników pieniężnych za przedmioty umundurowania i wyekwipowania (PUiW) niewydane w naturze oraz zasady zaopatrywania w PUiW zostały określone w:

  • rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1200, z późn. zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze (Dz. U. poz. 1204, z późn. zm.),

decyzji Nr 48/MON z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Metodyki zaopatrywania żołnierzy zawodowych w przedmioty umundurowania i wyekwipowania, kalkulacji równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za te przedmioty, a także monitorowania cen tych przedmiotów oraz usług” (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 101).