... ...

Mobilny Punktu Infrastruktury Teleinformatycznej (MPDiT) otrzymał I nagrodę na II Międzynarodowych Targach Polsecure 2023 w Kielcach. Zbudowany w ramach projektu pojazd, zawierający najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, zapewnia niezbędną łączność służbom realizującym zadania w sytuacjach nadzwyczajnych oraz kryzysowych. Ponadto konfiguracja pojazdu oraz wyposażenie techniczne pozwalają realizować funkcję stanowiska kierowania podczas prowadzonych operacji policyjnych.

Mobilny Punktu Infrastruktury Teleinformatycznej (MPDiT) stanowi mobilny węzeł łączności. Został zbudowany na bazie pojazdu, który wraz ze specjalistycznym wyposażeniem technicznym oraz oprogramowaniem powstał  w ramach projektu „Mobilny Punkt Dystrybucyjny Infrastruktury Teleinformatycznej (MPDIT)”.

Na realizację projektu o wartości prawie 10 mln zł konsorcjum uzyskało ok. 9 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Bezpieczeństwo i Obronność BiO9, a pozostałą kwotę stanowił wkład własny konsorcjantów. Za opracowanie i zbudowanie MPDIT odpowiadało konsorcjum: Politechnika Warszawska (lider), Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (obecnie Akademia Policyjna w Szczytnie), a także firmy Vortex sp. z o.o. oraz Longevity Izabela Grabowska. Koncepcja oraz prototyp Mobilnego Punktu Dystrybucyjnego Infrastruktury Teleinformatycznej (MPDIT) zostały opracowane i wykonane przez specjalistów elektroników, informatyków oraz mechaników pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Poźniaka, kierownika projektu z Instytutu Systemów Elektronicznych, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Za aspekt praktyczny projektu, w tym przeprowadzanie testów w warunkach laboratoryjnych oraz warunkach rzeczywistych odpowiadał zespół badawczy z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przy ścisłej współpracy z przedstawicielem Gestora z Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

Koncepcja MPDIT została oparta na standardowym busie Mercedes Sprinter 4x4 w celu zwiększenia możliwości poruszania się poza utwardzonymi drogami. Wewnątrz zainstalowano specjalistyczne wyposażenie, umożliwiające łączność zarówno we współpracy z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną lub przypadku jej całkowitego uszkodzenia, np. w czasie klęsk żywiołowych i katastrof, czy też podczas zniszczenia elementów infrastruktury krytycznej państwa, Opracowany i zainstalowany na pojeździe system integruje zróżnicowane formy łączności cyfrowej (dźwięk, obraz, transmisja danych) poprzez zróżnicowane media transmisyjne. Opracowana technologia umożliwia przesyłanie sygnałów oraz ich integrację i interpretację. Wytworzone rozwiązanie pozwala na sprawne planowanie i dowodzenie każdą akcją i operacją policyjną, a w szczególności dowodzenie rozproszonymi patrolami działającymi na znacznych obszarach. Dzięki zastosowanym technologiom działania prowadzone pod presją czasu – niejednokrotnie w trudnym i niedostępnym terenie – mogą być bardziej efektywne, a także ułatwić racjonalne wykorzystanie posiadanych sił i środków.

Należy również podkreślić, że zastosowane przez konstruktorów innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne pozwalają przede wszystkim zachować strukturę łączności lokalnej bez zewnętrznych źródeł zasilania. Oznacza to, że nie tylko możliwe jest uzyskanie obrazu przekazywanego przykładowo przez patrole piesze, ale także zautomatyzowanie procesu przesyłania przez Ogólnopolską Sieć Teleinformatyczną dla numeru 112. Możliwe jest również pozyskiwanie informacji z różnego rodzaju baz danych niezbędnych do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego (na przykład z baz policyjnych o osobach poszukiwanych lub niebezpiecznych).

Wśród licznych funkcjonalności, w które wyposażony jest MPDIT można wymienić chociażby:

  • tworzenie jednolitej sieci WiFi które poprawia zasięg sygnału WiFi, niweluje straty przy przekazywaniu sygnału, poprawia stabilność działania sieci oraz daje się łatwo instalować, konfigurować i używać w trakcie działań operacyjnych;
  • możliwość transmisji treści w formie wydajnych jakościowo strumieni audio i video zapewniających wyskoki poziom komunikacji głosowej i tekstowej oraz niezawodne przesyłanie obrazu w wysokiej rozdzielczości;
  • szybką komunikację PTT (Push To Talk - naciśnij i mów) w obrębie wybranej grupy osób, w której możliwe jest nadawanie informacji poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku oraz integracja ze stacjonarnymi systemami łączności VoIP;
  • wizualizację lokalizacji punktów łączności na mapie wraz z możliwością komunikacji w interfejsie graficznym odbiorcy – w konsoli sterującej całym systemem;
  • opcjonalna możliwość wyboru medium transmisyjnego (GSM, satelitarnego, radioliniowego, Ethernet, WI-FI) dzięki czemu możliwe jest szybkie przełączanie się i adaptacja całego systemu komunikacji do optymalnego medium transmisyjnego dostępnego w danych warunkach;
  • wykorzystanie systemów analogowych VHF/UHF (radiotelefony), cyfrowych DMR/TETRA (łączność radiowa), użycie radiolinii lub łączności satelitarnej;
  • integracja różnymi kanałami z węzłem dostępowym sieci OST 112 (Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej), która jest podstawą działania Systemu Powiadamiania Ratunkowego.

Zastosowane rozwiązania cechują się modułową budową oraz integracją różnych systemów łączności, na co zwraca uwagę kierownik projektu prof. dr hab. inż. Krzysztof Poźniak. Wdrożone rozwiązania pozwalają na wybór sprzętu oraz kanałów łączności w zależności od potrzeb wynikających z zaistniałej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i porządkowi publicznego. Konsorcjum badawcze, realizując założenia projektowe, stawiało sobie za cel skonstruowanie urządzeń, które będą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom funkcjonariuszy policji działających pod presją czasu w różnych, niekiedy ekstremalnych sytuacjach – mogą to być działania poszukiwawcze, realizowane podczas powodzi, śnieżyc czy huraganów, dużych imprez masowych lub w sytuacjach wynikających z niesprawności infrastruktury krytycznej.

Projekt został pozytywnie oceniony przez NCBR w styczniu 2024 r. Wkrótce, dzięki ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji możliwe będzie praktyczne zastosowanie MPDIT w warunkach rzeczywistych.