... ...

Rzecznik praw obywatelskich  zwrócił  się do szefa MSWIA  o rekompensatę   za brak waloryzacji  byłych  funkcjonariuszy, którzy  odeszli na emeryturę w  okresie od 1 stycznia  do  28  lutego 2023 r.  Podobna   sytuacja  dotyczy  byłych żołnierzy.  Straty  szacowane są na 7,8 proc. świadczenia.

Po licznych skargach żołnierzy  i funkcjonariuszy, na początku 2023 r.   prof. Marcin Wiącek, RPO zwrócił się do ówczesnego prezesa Rady Ministrów w sprawie waloryzacji kwoty bazowej uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy. Wątpliwości dotyczyły art. 41 ustawy z 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej. 

Zgodnie z ustawą budżetową  na rok 2023 podwyższono  kwotę bazową  dla żołnierzy i funkcjonariuszy z 1614,69 zł  do  1740,64 zł.   Jednak w przepisach  o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 r. zapisano, że  podwyższona kwota bazowa   obejmie okres  od 1 marca  do 31  grudnia 2023 r.

Z odpowiedzi ówczesnego szefa MSWiA  wynika, że  ze względu na datę wejścia w życie ustawy z 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 osoby składające z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem prośbę o zwolnienie ze służby nie miały precyzyjnej wiedzy dotyczące  skutków, jakie pociągnie za sobą wysokość  ich uposażenia oraz przyszłego świadczenia emerytalnego.

Problem nie został do dziś rozwiązany. W dalszym ciągu do Biura RPO wpływają wnioski  byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy odeszli na świadczenie emerytalne w okresie od 1 stycznia do końca lutego 2023.

RPO zwraca uwagę, że niektórzy z odchodzących na emeryturę lub rentę nie zrobili tego z własnej inicjatywy, lecz byli zmuszeni ze względu na stan zdrowia. Przykładowo skargę złożyła funkcjonariuszka zwolniona ze Straży Granicznej 21 lutego 2023 r. i bezpośrednio po tym była hospitalizowana na oddziale leczenia nerwic. Przebywa ona obecnie pod ciągłą opieką psychiatry, korzysta z psychoterapii, mając na utrzymaniu 10-letnią córkę. Kolejny wnioskodawca otrzymał w wyniku badań lekarskich orzeczenie o trwałej niezdolności do służby - kat. C. Następny były funkcjonariusz Służby Więziennej przeszedł na zaopatrzenie emerytalno-rentowe ze względu na przewlekłą, nieuleczalną i postępującą chorobę prowadzącą do niepełnosprawność. Stan jego zdrowia pogorszył się na tyle, że nie był w stanie dalej wykonywać obowiązków służbowych.

Zainteresowani wskazują, że pozbawienie ich podwyżki uposażeń w tym czasie wpłynęło bezpośrednio na wymiar emerytur, obniżając je o 7,8 proc.. Podnoszą, że kwestionowane przepisy są rażąco sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, z podstawowym poczuciem sprawiedliwości oraz zasadą legalizmu.

W poprzednich latach, jak i w 2024 r., takie rozwiązanie nie zostało zastosowane. A zatem  funkcjonariusze jak i żołnierze odchodzący na emeryturę w styczniu oraz lutym byli (poza 2023 r.) - tak jak inne grupy zawodowe - włączani w system podwyżek, jeżeli w danym roku takie podwyżki im przysługiwały.

Należy  przypomnieć, że rząd  Mateusza  Morawieckiego w  projekcie   ustawy   okołobudżetowej  na 2024  r.  utrzymał  identyczną waloryzację uposażeń   funkcjonariuszy  i  żołnierzy jak w 2023 r., czyli od 1 marca 2024 r. Ten zapis  podtrzymał  w zawetowanej  przez  Prezydenta RP  rząd  Donalda  Tuska.   To samo  pojawiło  się w prezydenckim projekcie   tegorocznej ustawy  okołobudżetowej.  Dopiero  ostatnia    rządowa  wersja  tej ustawy  przywracała zasady  waloryzacji uposażeń  identyczne jak do końca 2022 , czyli  od  stycznia, a nie od marca.  Prezydent  Andrzej  Duda podpisał  tę  ustawę, a następnie  w trybie następczym  odesłał  ją  do Trybunału  Konstytucyjnego.

Prof.  Marcin  Wiącek, rzecznik  praw obywatelskich  zwraca uwagę, że   przepisami epizodycznymi nie powinno się regulować życia społecznego w warunkach codziennych. W przeciwnym wypadku zaufanie obywatela do państwa i prawa mogłoby zostać zakwestionowane.

Przeważająca część wniosków do RPO dotyczy właśnie naruszenia zasady zaufania do państwa i prawa, gdyż osoby które podejmowały wówczas decyzję o odejściu ze służby, chciały to zrobić na najbardziej korzystnych dla siebie warunkach.

Marcin Wiącek prosi szefa  MSWiA  o zbadanie problemu i poinformowanie o stanowisku. R.Ch.

Pełna treść wystąpienia RPO

Sprawa waloryzacji uposażeń służb mundurowych w 2023 r. Wystąpienie do MSWiA